Brev til Justisdepartementets lovutvalg: Er politistaten delvis innført?

by , under Ymse

21. desember 2013

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Lovavdelingen

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

 

 

 

Ang. paragrafer i straffeloven der politiet har det siste ord, og dermed også dømmende makt

 

La meg begynne med å si at jeg ønsker, så snart som råd, å bli tilsendt en full liste over paragrafer i den norske straffeloven som ikke er av en slik karakter at det kan anlegges privat straffesak om dem. Jeg vil nemlig tro at det må være tale om langt flere paragrafer enn de to jeg nå har fått Høyesteretts erklæring om at det ikke kan anlegges privat straffesak om, nemlig § 163 og § 165.

 

§ 163. Den som for retten gir falsk forklaring under avgitt forsikring, straffes med fengsel inntil 5 år. På samme måte straffes den som utenfor retten gir falsk forklaring under avgitt forsikring i tilfeller hvor bruk av forsikring er lovhjemlet.

 

§ 165. Som i § 163 bestemt straffes også den som bevirker eller medvirker til at en ham vitterlig usann forklaring under avgitt forsikring avgis av en annen i et tilfelle som der nevnt.

 

Høyesterett forteller meg altså at politiet, i visse tilfeller, har dømmende makt her i Norge. At politiet og påtalemyndigheten, i visse tilfeller, har det siste ordet. I mitt tilfelle er det tale om anmeldte forhold som ble henlagt uten etterforskning – jeg presiserer: UTEN ETTERFORSKNING – noe som altså er nok til å anse saken som avsluttet, også rettslig. Og det er altså tale om saker med strafferamme fem års fengsel. Alvorlige saker, med andre ord.

I hvilke andre tilfeller har politiet, eventuelt Spesialenheten for politisaker, det avgjørende ord innafor norsk rett? Altså: I hvilke andre tilfeller holder det for politiet å avgjøre at man ikke ser noen grunn til å etterforske før man henlegger en anmeldelse, og så er også sakene ute av verden da det ikke kan reises privat straffesak om dem?

Jeg ber om full liste, skjønt jeg vil framholde at dette ikke er i tråd med norsk grunnlov og slettes ikke er en rettsstat verdig. Politiet skal da vel ikke ha dømmende makt? Vel, ifølge Høyesterett finnes det tilfeller da politiet har det siste ord innafor det norske rettssystemet, noe jeg anser som et svært alvorlig brudd på folkeretten.

Kan Lovavdelingen bekrefte for meg at justitiarius Tore Schei, dommer Bård Tønder og dommer Clement Endresen har fullstendig rett i sin fortolkning av rettsvesenets funksjon? At det altså finnes saker som avgjøres på et lensmannskontor én gang for alle?

 

Med hilsen

Magne Leonard Karlsen

 

 

Vedlegg

 

Kjennelse og slutning fra Høyesterett datert 13. desember 2013

Leave a Reply