Politistaten er nå offisielt innstiftet av Norges Høyesterett

by , under Justisdepartementet, Justiskomitéen, Norges Høyesterett, Politistat, Sivil straffesak

 

 

Fredag den 13. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Tore Schei og dommerne Bård Tønder og Clement Endresen avsagt kjennelse og slutning i privat straffesak. Anken til Høyesterett ble forkastet.

 

I kjennelsen skrives følgende:

 

“Magne Leonard Karlsen har erklært anke over Hålogaland lagmannsretts kjennelse 15. oktober 2013 i sak nr. 13-165150SAK-HALO mot Veronica Lundås Andersson og Kent-Ove Karstensen.

 

Høyesteretts ankeutvalg finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken blir derfor å forkaste i medhold av straffeprosessloven § 409 første ledd, jf. § 387 a første ledd.

 

Ankeutvalget bemerker at så langt de påståtte straffbare forhold er konkretisert skal de gjelde straffeloven §§ 163 og 165. Disse forhold er ikke av en slik karakter at det kan anlegges privat straffesak om dem.”

 

Hva er det egentlig Norges Høyesterett skriver her? Jo, i siste avsnitt av kjennelsen står det svart på hvitt at i enkelte tilfeller er det slik at straffesaker utelukkende kan føres for retten på grunnlag av offentlig påtale. Det står skrevet at det finnes paragrafer i den norske straffeloven der en hvilken som helst politibetjent har makt til å frikjenne mennesker som anklages for lovbrudd rett og slett ved å henlegge en anmeldelse uten etterforskning: Hvis denne politibetjenten velger å gjøre dette, er også siste ord sagt. Anmeldte er frikjent én gang for alle, og kan ikke føres for retten via sivilt søksmål. Uten at saken er så mye som etterforsket.

 

Dette gir politiet stor makt. Politiet kan altså frikjenne mennesker ved å synse seg fram til at det ikke er noen grunn til å etterforske hvorvidt et lovbrudd i det hele tatt har funnet sted.

 

I praksis er politistaten, i alle fall delvis, innført.

 

Den 21. desember 2013 sendte jeg brev til Justisdepartementets lovavdeling og leder av Stortingets justiskomité, Hadia Tajik, for å orientere disse ansvarlige lovgivere om dette, og be om bekreftelse på at Norges Høyesterett faktisk vil kunne forsvare sin kjennelse overfor hele det norske folk.

Høyesterett Politistat 001

“Ankeutvalget bemerker at så langt de påståtte straffbare forhold er konkretisert skal de gjelde straffeloven §§ 163 og 165. Disse forhold er ikke av en slik karakter at det kan anlegges privat straffesak om dem.”

 

Leave a Reply