Søksmål mot Geir Ove Heir, politimester i Salten politidistrikt

by , under Falske anklager, Påståtte drapstrusler, Salten politidistrikt, Sivil straffesak, Søksmål

Rognan: 28. november 2013

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

 

Nordland statsadvokatembeter

Postboks 273

8001 Bodø

 

 

 

 

Søksmål rettet mot Geir Ove Heir, politimester i Salten politidistrikt

 

 

§ 168.

Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller ved Forvanskning eller Bortryddelse af Bevis eller Tilveiebringelse af falsk Bevis eller mod bedre Vidende paa anden Maade søger at paadrage en anden Sigtelse eller Fældelse for en strafbar Handling, eller som medvirker hertil, straffes, hvis der handles om en Forbrydelse, med Fængsel fra 6 Maaneder indtil 8 Aar og, hvis der handles om en Forseelse, med Fængsel indtil 4 Aar.

 

På ettermiddagen den 3. januar 2013 ble lege Øyvin Kristiansen, spes. allmennmedisin ved Saltdal helsesenter, 8250 Rognan oppringt av politiet i Bodø. Han ble da opplyst om at jeg, Magne Leonard Karlsen, hadde «kommet med drapstrusler på nett (VG-nett) mot navngitte politikere (justisminister og lokal stortingspolitiker).» Ifølge Øyvin Kristiansen skal politiet ha uttrykt bekymring og lurt på om jeg ble fulgt opp. Kristiansen kan da ikke annet enn å ringe psykiatrisk avdeling, akuttenhet nord ved Nordlandssykehuset Psykiatri i Bodø vedrørende innleggelse der. I og med at jeg i samtalen med ham tidligere på dagen ikke gikk med på noe frivillig, fant han det nødvendig å bruke tvangsparagraf. Kristiansen anså at jeg hadde en alvorlig sinnslidelse med forverring siste uker, og fant det videre sannsynlig at tilstanden kunne bli ytterligere forverret i nær framtid uten behandling. Han understreker: «Det er noe vanskelig å avgjøre om han kan være til fare for andre, men ifølge politiet har han kommet med alvorlige trusler.» Kristiansen begjærte meg dermed innlagt med hjemmel i § 3-1 og § 3-3 i Lov om psykisk helsevern, og kontaktet videre politiet for assistanse ved innleggelse.

Da jeg dagen etterpå, den 4. januar 2013, ble orientert om disse beskyldningene av en lege – turnuslege Qiao – i forbindelse med innkomstsamtalen ved Nordlandssykehuset Psykiatri, Akuttenhet Nord i Bodø, etter å ha blitt brakt dit av politiet, tok jeg til å foreta undersøkelser ved bruk av telefon. Av politiet i Bodø fikk jeg høre at jeg måtte ta ansvar for hva jeg skrev på nettet. Det er da faktisk det jeg gjør. For anklagene som er kommet fra politiet i Bodø, som er under ledelse av Geir Ove Heir, er falske.

Det første jeg tenkte var at noen hadde publisert innhold på VG-nett under mitt navn, og jeg hadde medlemmer av det høyreekstreme miljøet i Norden i tankene. Jeg har et utall fiender i dette miljøet.

Den 14. januar 2013 gikk jeg inn på VG-Nett og opprettet en konto der for aller første gang. Denne kontoen kalte jeg ”Kløkstad”, og benyttet den til å skrive noe sludder om meg selv, da under påtaleleder Heidi Kløkstads navn. Alle personopplysninger bedt om av VG-nett gikk direkte til meg. Det angikk informasjon om mitt fulle navn, fødselsdato, telefonnummer, adresse, e-postadresse, etc. Dette gjorde jeg for å føre bevis for at det var fullt mulig å skrive under falsk navn på VG-nett, noe politiet i Bodø og Geir Ove Heir reagerte kraftig på. Jeg ble siktet for dette forhold den 11. februar 2013 og Geir Ove Heir gikk samme dag ut i Avisa Nordland og sa at saken var å anse som svært alvorlig.

Hva angår de påståtte drapstruslene, har jeg ikke blitt innkalt til noe avhør. Politiet her i Salten har bare sørget for å få meg tvangsinnlagt flere ganger i løpet av månedene som har gått siden de falske anklagene ble framsatt. Jeg har blitt feildiagnostisert som en person med alvorlig sinnslidelse, tvangsmedisinert med tung antipsykotisk medisin og også vært utsatt for et to måneder langt opphold i sikkerhetsavdelingen ved Nordlandssykehuset psykiatri, der jeg til sist ble vurdert som sinnsfrisk, helt ufarlig og gitt anledning til å skrive meg ut.

Jeg har gjentatte ganger, overfor flere impliserte parter, så som VG, Salten politidistrikt, politidirektoratet, justisdepartementet og Politiets sikkerhetstjeneste bedt om dato og ordlyd hva angår de påståtte drapstruslene mot Grete Faremo og Jan Arild Ellingsen. Jeg vet at drapstrusler rettet mot stortingsrepresentanter og statsråder har en strafferamme på hele femten års fengsel. Jeg vet at en person er dømt til mange års forvaring i norsk psykiatri etter å ha drapstruet Martin Kolberg og medlemmer av hans familie. Jeg vet også at en mann er dømt til mange års fengsel etter å ha drapstruet Sigbjørn Johnsen. To personer er dømt for å ha drapstruet Jens Stoltenberg. Jeg antar nå at Bodø-politiets motiv for å komme med disse falske anklagene var å få meg diagnostisert som alvorlig sinnslidende, kronisk ustabil og potensielt farlig. Hadde jeg blitt utstyrt med slike diagnoser, kunne man ha begjært meg tvangsinnlagt over meget lang tid, da som en person som var til fare for andre. I den forbindelse har politiet også sørget for å gjøre den lokale Høyrelederen Therese Madsen direkte involvert i saken. Mye tyder på at det går prestisje i at hun skal anse meg som en trussel.

Jeg fører også sak mot Torry Pedersen og Verdens Gang for samme lovbrudd som jeg anklager Geir Ove Heir for å ha stått bak: Meget grove falske anklager. I den forbindelse har et brev gått fra Pedersen til forliksrådet i Oslo, der han påstår at det ikke dreide seg om trusler på VG-nett, som påstått av politiet i Bodø, men om formuleringer på min offentlige Facebook-side. Politi og presse motsier med andre ord hverandre.

Bevisbyrden forblir imidlertid ikke min. Det er politiet som må komme opp med bevis her, men det nekter man bestemt å gjøre. Mine samtlige brev til alle relevante politimyndigheter, der jeg ber om dato og ordlyd for påståtte drapstrusler blir ignorert. På toppen av det hele påstår Riksadvokaten at det ikke finnes noen grunn til å anta at Geir Ove Heir eller andre ved Salten politidistrikt har begått noe lovbrudd. Min påstand er tvert imot at lovbruddet er grovt. Hvor blir det av bevisene for at jeg har begått lovbrudd med femten års strafferamme?

Jeg venter på å få kopier av journaler fra Nordlandssykehuset psykiatri tilsendt med det første. Her vil bevis for hva jeg, helt urettmessig og som en følge av politiets falske anklager, har vært utsatt for av leger som politiet har lurt trill rundt. Det er tale om grov feildiagnostisering, tvangsmedisinering med tung antipsykotisk medisin og bruk av andre tvangsmidler. Men hvorfor skulle vel leger sitte der å tro at politiet løy til dem?

 

 

 

Vitner

 

 

Øyvin Kristiansen, Kommunelege

 

Jan Arild Ellingsen, Stortingsrepresentant

 

Grete Faremo, Tidligere justisminister

 

Torry Pedersen, ansvarlig redaktør i Verdens Gang

 

Therese Madsen, leder av Saltdal Høyre

 

Janne Synnøve Sund, overlege ved Sikkerhetsavdelingen, Nordlandssykehuset Psykiatri

 

 

 

 

Påstand

 

Magne Leonard Karlsen tilkjennes saksomkostninger.

 

Geir Ove Heir dømmes til innen to uker fra dommens forkynnelse å betale oppreisning eller erstatning til Magne Leonard Karlsen. Oppreisnings- og erstatningsbeløp vil jeg komme tilbake til etter kontakt med advokat. Man kan imidlertid gjøre regning med at kravet blir stort.

 

Det er tale om lovbrudd med strafferamme seks måneder til åtte års fengsel. Noen er ansvarlige for dette. I og med at Spesialenheten for politisaker nekter å etterforske saken, kan jeg bare vise til at Geir Ove Heir har et lederansvar, dermed må han være å regne som en person som også har straffeansvar i en sak som denne. Geir Ove Heir dømmes derfor til fengsel i et minimum av seks måneder.

 

 

 

 

Vedlegg

 

 1. Klage til riksadvokaten
 2. Underretning om avgjørelse i klagesak
 3. Torry Pedersens tilsvar i forbindelse med min sak mot ham, sendt til Oslo forliksråd
 4. Brev til Politiets sikkerhetstjeneste (ubesvart/ignorert)

 

 

 

Kopi

 

Aase Karine Sigmond

Advokatene Sigmond & Ysen

Rosenkrantzgt 11

0159 Oslo

 1. karlsen

  Avisa Nordland: 11. februar 2013

  – Dette er helt uakseptabelt og vi vil nå forfølge saken for å få dette stoppet, sier politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt.

  Han er orientert om nettsjikanen han mener er ulovlig blant annet fordi mannen har utgitt seg for å være andre enn han egentlig er.

  – Vi tar affære når så mange av våre ansatte blir utsatt for hets og sjikane på sosiale medier, sier Heir.

  Selv om det i noen tilfeller kan være vanskelig å stoppe nettsjikane er ikke Heir i tvil om at dette kan la seg gjøre.

  – Vi vil gå gjennom saken og vurdere hvilke skritt vi kan ta, men vi kan slå fast at dette ligger over grensen til det akseptable. Det handler både om våre ansatte og deres familier, sier Geir Ove Heir.

  http://www.an.no/nyheter/article6493081.ece

  Reply

Leave a Reply