Søksmål mot Torry Pedersen og Verdens Gang

by , under Falske anklager, Påståtte drapstrusler, Sivil straffesak, Søksmål, VG

Rognan: 28. november 2013

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

 

Oslo tingrett

Postboks 8023 Dep

0030 Oslo

 

 

 

 

 

Søksmål rettet mot Torry Pedersen og Verdens Gang

 

 

§ 168.

Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller ved Forvanskning eller Bortryddelse af Bevis eller Tilveiebringelse af falsk Bevis eller mod bedre Vidende paa anden Maade søger at paadrage en anden Sigtelse eller Fældelse for en strafbar Handling, eller som medvirker hertil, straffes, hvis der handles om en Forbrydelse, med Fængsel fra 6 Maaneder indtil 8 Aar og, hvis der handles om en Forseelse, med Fængsel indtil 4 Aar.

 

La meg innlede med å si at jeg den 22. november 2013 av Forliksrådet i Oslo ble forkynt at mine saker mot Torry Pedersen og Verdens Gang «innstilles fordi det er lite sannsynlig at saken(e) vil egne seg for videre behandling i forliksrådet, jf. Tvistelovens §6-11 første ledd.» Dette etter at tilsvar var mottatt. Referansenummer F2013-060191.

La meg fortsette med å si at Torry Pedersens tilsvar til Forliksrådet med ett stilte hele saken i et nytt lys. Nå viser det seg altså, til min forbløffelse, at politiet i Bodø (Salten politidistrikt) og ansvarlig redaktør i VG, Torry Pedersen, motsier hverandre. Mens politiet i Bodø hele tida referer til drapstrusler på VG-nett, forkynner Pedersen at det var korrekt at «en VG-journalist var i kontakt med Ellingsen vinteren 2013, og ba om en kommentar på de formuleringene Karlsen hadde rettet mot ham på Karlsens offentlige Facebook-side.»

Videre forholder det seg slik at Torry Pedersen i sitt tilsvar til Forliksrådet skal ha det til at jeg bare baserer mine krav på Avisa Nordlands omtale av saken, og framholder til sitt forsvar at VG «ikke på noe tidspunkt (har) publisert noen sak eller oppslag om Karlsens ytringer, og uansett har VG ingen kontroll eller innflytelse over hva Avisa Nordland skriver.»

Han velger imidlertid å ignorere det faktum at Bodø-politiet også viser til VG-nett når det gjelder påståtte drapstrusler også mot Grete Faremo. Han har rett i én eneste ting, og det er at saken ikke hører hjemme i Forliksrådet, noe også Forliksrådet i Oslo snart kom fram til. Han ignorerer det faktum at politiets anklager om at også Grete Faremo ifølge politiet i Bodø skal være drapstruet på VG-nett, noe som i sakspapirer skrevet av meg gjentatte ganger er nevnt. Han tar altså virkelig feil når han, i sitt tilsvar, sier at jeg bare baserer mitt krav på en reportasje i Avisa Nordland, noe jeg tror – siden jeg vet han kan lese – han gjør med vitende og vilje.

Torry Pedersen gjør imidlertid situasjonen langt mer alvorlig for seg selv og sine medarbeidere på VG-huset enn hva den kunne ha vært. Dette ved å vise til utsagn på Facebook. Altså, ikke på VG-nett. For hvis vi nå skal tro på politiet i Bodø, kan dette bare bety at VG-nett har kontaktet også politiet i Bodø og opplyst Salten politidistrikt om at jeg har truet Jan Arild Ellingsen og Grete Faremo på livet. Da altså på Facebook. Jeg mener: Politiet har aldri sagt ett ord om utsagn på Facebook, men hele tida vist til utsagn på VG-nett. Sakens alvor har med andre ord med dette vokst enormt.

VG sitter uansett på bevisbyrden. Det er ikke jeg som skal bevise min uskyld, det er VG som skal føre bevis for min skyld. Min påstand er at slike beskyldninger umulig (rent logisk vurdert da) kan ha kommet uten forsett om å få meg straffedømt, dette med henvisning til det faktum at det sitter folk i fengsler og psykiatriske institusjoner i dag, dømt for å ha drapstruet Jens Stoltenberg, Sigbjørn Johnsen og Martin Kolberg. Hvis nå VG-nett har kontaktet politiet om trusler man vanskelig kan føre bevis for at har funnet sted, er det heller ingen tvil om at intensjonen var å få meg dømt og straffet. Dette altså for lovbrudd med hele femten års strafferamme.

Nå er det nok også på sin plass å bemerke at spydige, sarkastiske og dypt ironiske utsagn om Jan Arild Ellingsen i november 2012 falt i en Facebook-gruppe ved navn «Ordet er fritt, ordet er ditt» – et utsagn som ble grovt misbrukt av en profilert høyreekstremist ved navn Ronny Eugen Alte i hans blogg i desember 2012. Alte ble anmeldt flere ganger. Alle anmeldelser er henlagt uten etterforskning. Hvis nå Torry Pedersen og VG har tenkt å støtte seg til dette utsagnet – som var både dumt og svært lite gjennomtenkt, men ikke på noen måte var å anse som en alvorlig trussel (som påstått av politiet i Bodø overfor legen Øyvin Kristiansen på Rognan at truslene på VG-nett var å anse som, da man sørget for å få meg tvangsinnlagt på dette grunnlag den 3. januar 2013), vil jeg bli nødt til å kalle inn flere vitner enn dem jeg velger å liste opp her. Jeg kan nemlig ikke i utgangspunktet gå ut fra at Torry Pedersen og VG har tenkt å forsvare seg ved å gå godt over grensene til det outrert patetiske og faktisk strengt tatt høyreekstreme / nynazistiske.

Vitner som i så fall, og mot formodning, i tillegg til de andre da også vil bli stevnet, er ordfører i Saltdal kommune Finn Obert Bentsen (Ap), politibetjentene Maria Lund Jensen og Torgeir Leikanger ved Saltdal og Beiarn lensmannskontor, politibetjent Rune Paul Berg ved Fauske og Sørfold lensmannskontor, Miljøpartiet De Grønnes partisekretær Mikkel Storm Glomstein, listekandidater for Oppland MDG Lars Kjelkenes Giæver og Eirik Norheim, rådgiver i Antirasistisk senter Shoaib Sultan og profilert høyreekstremist Ronny Eugen Alte. Jeg håper ikke dette skal vise seg å bli nødvendig. Dette bestemmer imidlertid ikke jeg. Det gjør Torry Pedersen og VG.

For øvrig viser jeg til vedlegg 1, der min tidligere kontakt med rettsvesenet i denne saken er å lese. Mye på grunn av mine mange referanser til Grete Faremo, som Torry Pedersen altså lever i en vidunderlig form for fornektelse av.

 

 

 

 

Vitner

 

Geir Ove Heir, Politimester i Salten politidistrikt

 

Lars Antonsen, Journalist i Avisa Nordland

 

Jan Arild Ellingsen, Stortingsrepresentant

 

Grete Faremo, Tidligere justisminister

 

Torill Wivegh, Arbeiderpartiets stortingsgruppe

 

 

 

 

 

Påstand

 

VG publiserer et dementi.

 

Magne Leonard Karlsen tilkjennes saksomkostninger.

 

Torry Pedersen (VG) dømmes til innen to uker fra dommens forkynnelse å betale oppreisning eller erstatning til Magne Leonard Karlsen. Oppreisnings- og erstatningsbeløp vil jeg komme tilbake til etter kontakt med advokat. Man kan imidlertid gjøre regning med at kravet blir stort.

 

Det er tale om lovbrudd med strafferamme seks måneder til åtte års fengsel. Noen er ansvarlige for dette. I og med at politiet nekter å etterforske saken, kan jeg bare vise til at Torry Pedersen har et lederansvar, dermed må han være å regne som en person som også har straffeansvar i en sak som denne. Torry Pedersen dømmes derfor til fengsel i et minimum av seks måneder.

 

 

 

Vedlegg

 

  1. Brev som tidligere har gått fra meg til rettsvesenet i sakens anledning
  2. Torry Pedersens tilsvar til Forliksrådet i Oslo
  3. Brev sendt av meg til Verdens Gang den 11. april (ubesvart/ignorert)
  4. Beslutning om besøksforbud mot Jan Arild Ellingsen
  5. Brev sendt av meg til Politiets sikkerhetstjeneste den 1. november (ubesvart/ignorert)

 

 

 

Kopi

 

Aase Karine Sigmond

Advokatene Sigmond & Ysen

Rosenkrantzgt 11

0159 Oslo

Leave a Reply